20181113 Verslag van de algemene Jaarvergadering

Beste Roodwitters,

Omdat wij als bestuur openheid willen geven en omdat we de aangenomen contributieverhoging duidelijk willen uitleggen, hieronder een verslag van de vergadering en een onderbouwing van de verhoging. Wij vragen uw begrip voor deze noodzakelijke aanpassing. Het bestuur.

.

.

Verslag Algemene Jaarvergadering 2018

 .

In een redelijk gevulde kantine opende voorzitter Gerard van de Kamp de vergadering. Na wat algemene zaken benoemd te hebben, werden de notulen van vorig jaar goedgekeurd.

Hermien Schoonbeek had aan de hand van diverse foto’s een mooi jaarverslag gemaakt. Hier was weer te zien dat Rood-Wit een club in beweging is. Er was genoeg gebeurd. Vooral ook de sponsoring van kleding en de diverse activiteiten trokken de aandacht.

Daarna het jaarverslag van de penningmeester : De afronding van de tribune met zonnepanelen en de aanschaf van een compleet gesponsorde bus werden genoemd. Hier kwamen de eerste waarschuwende woorden al : de BTW op consumptiegoederen gaan van 6 naar 9%. De btw van de Stichting Buiten Sport kan niet meer afgetrokken worden en de gemeende betaald geen groot onderhoud meer, waardoor de Stichting zonder inkomsten zit. Aangezien Rood-Wit huurt van de stichting betekent dit direct hogere kosten voor onze vereniging. Onder aan dit verslag meer hier over. De kascommissie had geen onregelmatigheden gevonden.

Daarna kwamen de jubilarissen aan de beurt. 21 personen jubileerden, wat natuurlijk teveel was voor de avond. Vier mensen met 40 jaren, 2 met 50 jaren en 4 personen met 60 jaar, geweldig dat er zoveel mensen zo lang trouw zijn aan onze club. Dick Jansen en Dhr. Tolhoek waren zestig jaar lid, maar konden vanwege gezondheidsredenen niet aanwezig zijn. Gelukkig waren Henk Morren en Jan Willemsen wel aanwezig. Zij werden, met de andere jubilarissen, toegesproken door de voorzitter, die voor iedereen een persoonlijke noot had.

De Penningmeester Martin Willemsen heeft er drie jaar opzitten en was dus aftredend, maar gelukkig ook herkiesbaar. Met een unanieme instemming van de aanwezigen, heeft hij zijn periode weer met drie jaar verlengd. Dit gold ook voor voorzitter Gerard van de Kamp. Hij heeft er zes jaar opzitten en gaat ook de komende drie jaar zijn best doen voor Rood-Wit. De aanwezigen werden bedankt voor hun vertrouwen in dit dagelijks bestuur. Aftredend lid Aalt van Sligtenhorst werd met een bloemetje bedankt voor zijn bijdragen in de afgelopen jaren. Gelukkig kon in de persoon van Jan Doppenberg een nieuw bestuurslid begroet worden, zodat we weer met vijf man vertegenwoordigd zijn.

Als laatste kwam er nog een bestuurs-mededeling over de kosten en opbrengsten bij onze vereniging. Om onze club financieel gezond te houden en om niet in de schulden te komen, moeten er echt maatregelen genomen worden. Hieronder een overzicht van de onverwachte kosten en een overzicht van de maatregelen, welke noodzakelijk zijn om dit op te vangen.

Het bestuur gaf aan het een moeilijke beslissing te vinden om de contributie te verhogen, maar hoopte op begrip van de aanwezige leden. Na een duidelijke uitleg werd er begrijpend geknikt in de kantine en er waren geen bezwaren tegen de verhoging.

 .

 .

 .

 .

 .

Financiële situatie 2018-2020

Per 1 januari zijn de volgende zaken nadelig.

1.       Het Btw-tarief op etenswaren wordt verhoogd van 6 naar 9 %               

2.       De sportvrijstelling BTW aftrek wordt door regering afgeschaft.                            

3.       Gemeente betaald geen groot onderhoud meer                                          

 .

Oplossing, deels uitgevoerd

 .

a.       Het jaarbedrag voor een reclamebord is verhoogd                                         

b.      Kantineprijzen gaan stijgen per 1 januari 2019  i.v.m. btw-tarief                            

c.       Meedoen voor maatschappelijke subsidie gemeente.                               

d.      Verwachte opbrengst zonnepanelen minus kosten                                      

e.      Extra verhoging contributie (normaal 2%, nu 10%)                                        

 .

0 t/m 6 jaar          € 25,00            wordt € 27,50

7 t/m 12 jaar        € 100,00          wordt € 110,00

13 t/m 18 jaar      € 127,00          wordt € 140,00

Vanaf 19 jaar        € 168,00          wordt € 185,00

35+ voetbal           € 87,00            wordt € 95,00

Rustend lid           € 50,00            wordt € 55,00